PRO UCHAZEČE

 

Akreditovaný bakalářský studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus


Studijní obor: Management hotelnictví a cestovního ruchu

                      Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch


Forma studia: prezenční (denní)

                       kombinovaná (dálková)

 

Délka studia 

Bakalářské prezenční i kombinované studium je tříleté. 

Součástí studia v 1. a 2. ročníku je odborná praxe v délce 2 týdnů a ve 3. ročníku v délce 4 týdnů. Studenti ji mohou vykonávat  v zařízeních, pro jejichž řízení je student připravován, tj. v hotelích, restauracích a jiných gastronomických zařízeních, v cestovních kancelářích a dalších zařízeních cestovního ruchu.

Přijímací řízení

 

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek. Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dokládá se maturitním vysvědčením. Absolventi škol v zahraničí  musí nejpozději při zápisu do prvního semestru předložit nostrifikovaný doklad - úředně ověřenou kopii nostrifikace vysvědčení o maturitní zkoušce.

 

O přijetí rozhoduje na základě přijímacího řízení rektorka.

 

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem zahrnující ověření splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor, volba cizích jazyků a informace o studiu a uzavření smlouvy o zajištění výuky.

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 je možné  i na základě přestupu z jiné VŠ nebo VOŠ     

 

Dle počtu uchazečů přijímáme přihlášky:

do 5. dubna

do 15. června

do 31. července

do 30. září

 

Přihláška ke studiu: 

         http://www.hotskolabrno.cz/?stranka=90&nix=elektronicka-prihlaska#obsah

 

 

S osobními údaji uchazeče bude nakládáno dle platné legislativy.

 

Platba za přihlášku Kč 500.- na účet školy č. 35-9382820207/0100. Adresa banky: Brno - venkov, Kobližná 3, 631 32, IBAN: CZ 5301000000359382820207, SWIFT: KOMBCZPPXXX. Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče. Konstantní symbol: 0308. Specifický symbol: 55.

Poplatek lze uhradit též v hotovosti v pokladně školy. 

Školné za semestr studia 

 

  1. ROČNÍK  Kč 23.500,--
  2. ROČNÍK  Kč 23.300,--
  3. ROČNÍK  Kč 23.100,--

 

  1. ROČNÍK  Kč 19.800,--
  2. ROČNÍK  Kč 19.400,--
  3. ROČNÍK  Kč 19.300,--

 

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Absolvent je připraven pro zvládnutí široké škály řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, zejména v malých a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu, v orgánech státní správy a samosprávy i v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie.

Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Cílem studia je připravit absolventy pro zvládnutí řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí včetně získání znalostí o ekonomické podstatě fungování podniku/organizace v podnicích poskytujících gastronomické služby - v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, ale také i neziskově orientovaných institucích cestovního ruchu. Program je a priori orientovaný na vzdělávání studentů, kteří naleznou práci, případně si zvýší dosavadní kvalifikaci pro práci zejména v malých a středních podnicích a také v samostatném podnikání.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník