Výzkumné projekty

 

Projekty realizované v rámci Vnitřní grantové agentury a projekty smluvního výzkumu

Projekty v realizaci

Účast na mezinárodních výzkumných projektech

Název projektu: Political Tourism Survey

Termín: 09/2019-11/2019

Poskytovatel: Department of Geography, University of Kentucky

Hlavní řešitel: prof. Stanley D. Brunn, Ph.D.

Spoluřešitel za VŠOH: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

 

Projekty smluvního výzkumu

Název projektu: Vliv vybraných ekonomických determinantů na poptávku po cestovním ruchu v Jihomoravském kraji

Termín: 05/2018-12/2019

Poskytovatel: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o.

Anotace projektu: Poptávka po cestovním ruchu je jednou z nejvíce zkoumaných oblastí ekonomiky cestovního ruchu. Podnikatelské subjekty cestovního ruchu vytváří na různých manažerských úrovních mnohá rozhodnutí, jež jsou závislá na vývoji poptávky po cestovním ruchu. Z tohoto důvodu důležité určit, které faktory tuto poptávku ovlivňují. Výzkumný projekt se zaměřuje na hledání jak mikroekonomických, tak makroekonomických determinantů ovlivňujících poptávku po cestovním ruchu.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

 

Název projektu: Optimalizace činnosti firmy ADOSA, a.s. při řešení dopravní obslužnosti města Brna

Termín: 9/2017 – 12/2019

Poskytovatel: ADOSA, a.s.

Anotace projektu: Projekt analyzuje míru podílu firmy ADOSA, a.s. na dopravní obslužnosti města Brna, možnosti její optimalizace a rozšíření zapojení v dalších částech Jihomoravského kraje i mimo něj. Dílčími cíli jsou analýza vytíženosti dopravních prostředků, firmy, optimalizace dopravních tras a rozšíření dopravních služeb do dalších krajů ČR.

Hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

 

Název projektu: Vytvoření nových gastronomických produktů propojujících místní potravinové zdroje s pohostinskými sítěmi

Termín: 10/2018-10/2019

Poskytovatel: Penzion Nad stájí, Jakartovice

Anotace projektu: Zpracování návrhu nových gastronomických výrobků respektujících možnosti místních výrobců potravin respektujících tradice a současně stávající výživová doporučení tak a přispívající k rozšíření nabídky lokálních atraktivních potravinářských produktů.

Hlavní řešitel: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

Spoluřešitelé: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrS., doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc., Ing. Pavla Burešová, Ph.D.

 

Název projektu: Technologické a zdravotní aspekty bioaktivních složek potravin

Termín: 10/2018-10/2019

Poskytovatel: Penzion Nad stájí, Jakartovice

Anotace projektu: Cílem grantového záměru je vyhotovení studie shrnující dosavadní poznatky o využívání biologicky aktivních látek v potravinářství, jejich vlivu na technologické a senzorické vlastnosti vybraných potravin a posouzení uplatnění tohoto typu potravin v gastronomii. U vybrané skupiny potravin obohacených o biologicky aktivní látky studovat ovlivnění technologických, senzorických a zdravotních parametrů dané potraviny.

Hlavní řešitel: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Helena Velichová, Ph.D., Ing. Eva Lukášková, Ph.D., Dr. Ing. Pavel Tvrzník.

 

Projekty v rámci VGA

 

Název projektu: Vliv mikro a makroekonomických faktorů na finanční výkonnost podniku

Termín: 06/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

Anotace projektu: Jak mikroekonomické, tak makroekonomické faktory ovlivňují výkonnost podniku. Cílem výzkumného projektu je nalézt a klasifikovat vliv těchto faktorů na finanční výkonnost podniků v oblasti hotelnictví.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

 

Název projektu: Podpora regionální kuchyně jako nehmotného kulturního dědictví v regionálním prostředí

Termín: 06/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Zmapování stávající situace v pohostinství zaměřeném na regionální kuchyni, propojení s kulturními památkami a se společenským životem ve venkovském prostoru, s tradičními slavnostmi spojenými s regionální gastronomií.

Hlavní řešitel: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

Spoluřešitelé: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc., doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc., Ing. Pavla Burešová, Ph.D., Ing. Helena Velichová, Ph.D., Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

 

Název projektu: Analýza poptávky cestovního ruchu v ČR

Termín: 06/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

Anotace projektu: Cílem výzkumného projektu je za využití matematicko-statistického modelového aparátu analyzovat domácí a výjezdový cestovní ruch v České republice. Jako výstupy projektu jsou předpokládány články v recenzovaných časopisech a výstupy na vědeckých konferencích, případně odborných seminářích. Výsledky projektu budou využitelné v rámci destinačního marketingu a managementu.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

Spoluřešitelé: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D., doc. Ing. Jana Štofilová, CSc.

 

Název projektu: Vybrané marketingové aspekty v poutním cestovním ruchu

Termín: 06/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

Anotace projektu: Cílem jsou marketingová doporučení pro rozvoj poutního cestovního ruchu, vybrané sakrální památky a poutní turistiky v ČR. Výstupem budou zpracované marketingové analýzy vybraných sakrálních památek. Z výsledků analýz budou navrženy konkrétní praktické závěry a doporučení, které povedou k zvýšenému zájmu o regionální cestovní ruch, zájmu o danou památku a pro celkový rozvoj poutního turismu v rámci ČR.

Hlavní řešitel: Dr. Ing. Pavel Tvrzník

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Ing. Katrína Mrkvová, PhD., Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

 

Název projektu: Analýza přístupů k řízení cestovního ruchu v České republice a na Slovensku po rozdělení České a Slovenské federativní republiky

Termín: 06/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

Anotace projektu: Projekt se zabývá analýzou problematiky řízení cestovního ruchu po vzniku samostatné České a Slovenské republiky, její náplní, hlavními směry řízení problematiky, komparací metod a nástrojů používaných v Čechách a na Slovensku a dosaženými výsledky na základě statistických dat, výzkumů a provedených šetření.

Hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Anna Šenková, PhD. (Prešovská univerzita Prešov), Dr. Ing. Pavel Tvrzník, Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

 

Název projektu: Senzorické rozlišení potravin dvojí kvality v rámci EU

Termín: 04/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Výstupem by byly zpracované výsledky včetně statistického vyhodnocení senzorických rozdílů, které by pak mohly být prezentovány na národních a mezinárodních konferencích, případně zpracovány do článku v odborném časopise. Výsledky by mohly sloužit také v rámci poradenské činnosti SOS asociace.

Hlavní řešitel: doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Spoluřešitelé: prof. Ing. František Buňka, Ph.D. (UTB Zlín), prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc., doc. Ing. Jiří Mlček Ph.D. (UTB Zlín), Ing. Eva Lukášková, Ph.D., Ing. Helena Velichová, Ph.D.

 

Název projektu: Zajištění potravinové bezpečnosti čtyřčlenné domácnosti v případě krizové situace

Termín: 01/2019-09/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Výzkum je zaměřen na možnosti zajištění soběstačnosti v domácnostech v případě vzniku mimořádné události, která naruší krátkodobě možnost plynulého zásobování potravinami. Dále se bude řešit varianta zajištění soběstačnosti pro případ, kdy je mimořádná událost spojena s blackoutem.

Hlavní řešitel: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

 

Název projektu: Komparace služeb v lázeňských subjektech ve Španělsku a na Slovensku

Termín: 04/2018-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová, Universidad en Huelva, Ekonomická univerzita v Bratislavě

Anotace projektu: Nosnou linií projektu je v rámci současné spolupráce s Univerzitou v Huelva (Španělsko), vyprofilovat hlavní aspekty rozvoje slovenského a španělského lázeňství. Metodou komparace (se zaměřením na konkretizaci jednotlivých faktorů ovlivňujících vývoj lázeňských služeb), se poukáže na diferencovanost lázeňství obou států, případně na jejich společné rysy.

Hlavní řešitel: Ing. Katarína Mrkvová, PhD.

Spoluřešitelé: Dr. Javier García Delgado, doc. Ing. Darina Eliašová, PhD., Ing. Iveta Fodranová, PhD. (EU Bratislava)

 

Realizované projekty

Projekty smluvního výzkumu

Název projektu: Možnosti využití vybraných prvků manažerských informačních systémů v dopravní firmě

Termín: 2/2015-6/2016

Poskytovatel: ADOSA, a.s.

Anotace projektu: Využívání informačních systémů v řízení je velmi rozšířené. Typické aplikace zahrnují jak modelování dopravy, analýzu havárií a plánování trasy a environmentální hodnocení silničních plánů, tak rovněž prvky CRM a business inteligence. Z pohledu nejen dopravní firmy jsou znalosti vycházející z těchto systémů stěžejní pro jakékoliv plánování, a tedy tvoří základ pro fungování firmy. Cílem projektu je navrhnout uplatnění a zavedení konkrétního prvků manažerského informačního systému ve společnosti ADOSA, a.s.

Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Urbiš

Spoluřešitelé: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Výstupy: Výzkumná zpráva

 

Projekty v rámci VGA

Název projektu: Možnosti modelování poptávky po cestovním ruchu v rámci České republiky

Termín: 04/2018-06/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu: Cílem výzkumného projektu je nalézt vhodné způsoby pro analýzu poptávky po cestovním ruchu v České republice. Hlavní zájem je směřován na poptávku ze strany zahraničních turistů přicházejících do ČR. Odborná literatura v tomto ohledu poskytuje několik přístupů standardně zaměřených na aplikaci základních ekonometrických modelů při analýze vztahů mezi poptávkou po cestovním ruchu a vybranými determinanty. Ovšem tyto práce zkoumají data ve formě časových řad, jež jsou prostřednictvím vhodných analýz schopny poskytnout velké množství výsledků, ale mnoho pozorování zůstane skryta – jako například komplikovanější prostorové závislosti. Řešením je použití tzv. panelových dat. Panelová data představují věcně-prostorová data, zjišťovaná opakovaně v rámci dvou či více časových období a právě zkoumání dlouhodobých vztahů v rámci panelových dat je hlavním záměrem tohoto projektu.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Výstupy: Článek v zahraničním recenzovaném časopise indexovaném ve WoS, Článek v recenzovaném časopise indexovaném ve Scopus, Články v ostatních recenzovaných časopisech, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí.

 

Název projektu: Environmentální bezpečnost a udržitelný rozvoj v oblasti hotelnictví v ČR

Termín: 04/2017-06/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

Anotace projektu: V rámci projektu bude provedena studie hospodaření s odpadem s vybranými hotely. Studie je zaměřena na řešení otázek souvisejících s environmentální bezpečností a možnostmi udržitelného rozvoje v oblasti hotelnictví.

Hlavní řešitel: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Výstupy: Odborná kniha, článek v recenzovaném časopise, příspěvek na zahraniční vědecké konferenci s výstupem ve WoS a Scopus.

 

Název projektu: Komparace pivního turismu české a slovenské republiky

Termín: 04/2018-06/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Cílem projektu je porovnat rozdíly mezi oběma republikami v komplexu pivního turismu.  Z analýz typů produktů a aktivit pivního turismu v rámci vymezeného území ČR a SK vytvořit prakticky využitelné marketingové závěry a doporučení.   Výstupy budou složit k prezentaci na národních a mezinárodních konferencích s cílem podpory a propagace pivního turismu.

Hlavní řešitel: Dr. Ing. Pavel Tvrzník

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA.

Výstupy: Článek v recenzovaném časopise, příspěvek na zahraniční vědecké konferenci s výstupem WoS a Scopus.

 

Název projektu: Nové možnosti přístupu k manažerskému rozhodování v rámci gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu

Termín: 4/2017 – 6/2018

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu: Rozhodování je nedílnou součástí moderního managementu. Rozhodování je v zásadě považováno za primární funkci managementu, která vstupuje prakticky do všech manažerských činností. Rozhodnutí může být definováno jako akční plán, který je záměrně vybrán ze souboru alternativ k dosažení organizačních nebo manažerských cílů. Díky stále rostoucím tlakům, a to za strany jak vnitřního, tak vnějšího prostředí, je v současné době nastavení rozhodovacích procesů velmi důležité. Cílem výzkumného projektu je v rámci vybraných typů rozhodovacích problémů z oblasti hotelnictví a cestovního ruchu, s použitím pokročilých statisticko-matematických metod nalézt vhodné přístupy pro jejich řešení.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., doc. Ing. Jana Štofilová, CSc.

Výstupy: Článek v recenzovaném časopise, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí.

 

Název projektu: Kulinářský cestovní ruch

Termín: 4/2017 – 6/2018

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vytvoření kolektivní monografie s teoretickým přístupem ke kulinářské turistice a plynule přechází do nabídky kulinářské turistiky ve vybraných moravských regionech. Vyčerpávajícím způsobem zpracovává postavení minipivovarů ve Zlínském kraji v rámci kulinářské turistiky.

Dále je monografie orientována na moravské regiony, kde je kulinářská turistika součásti kulturního dědictví a folklóru. Tradiční krajová jídla a nápoje musí být chápána jako součást této tradice, kterou může ochutnat turista, který si s sebou odveze zážitky a vzpomínky z regionu. Tyto významné moravské regiony – Slovácko, Valašsko, Haná jsou na tyto aspekty kulinářské turistiky a folklóru velmi bohaté.

Hlavní řešitel: doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Spoluřešitelé: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D., Ing. Eva Lukášková, Ph.D. Ing. Helena Velichová, Ph.D. Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

Výstupy: Odborná monografie, příspěvky ve sborníku ze zahraniční vědecké konference

 

Název projektu: Možnosti využití vybraných prvků manažerských informačních systémů v dopravní firmě

Termín: 2/2015-6/2016

Poskytovatel: ADOSA, a.s.

Anotace projektu: Využívání informačních systémů v řízení je velmi rozšířené. Typické aplikace zahrnují jak modelování dopravy, analýzu havárií a plánování trasy a environmentální hodnocení silničních plánů, tak rovněž prvky CRM a business inteligence. Z pohledu nejen dopravní firmy jsou znalosti vycházející z těchto systémů stěžejní pro jakékoliv plánování, a tedy tvoří základ pro fungování firmy. Cílem projektu je navrhnout uplatnění a zavedení konkrétního prvků manažerského informačního systému ve společnosti ADOSA, a.s.

Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Urbiš

Spoluřešitelé: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Výstupy: Výzkumná zpráva

 

Název projektu: Vizualizace potravinové bezpečnosti jako prvku kritické infrastruktury ČR

Termín: 4/2015-6/2016

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

Anotace projektu (včetně publikačních výstupů): Vizualizace potravinové bezpečnosti je zaměřena na grafické znázornění potřeby jednotlivých druhů potravin pro obyvatele ČR s přihlédnutím k jejich fyziologické potřebě základních živin. Obyvatelstvo bylo rozděleno dle pohlaví a věku a byla stanovena energetická a nutriční hodnota stravy a ta promítnuta do konkrétních druhů potravin.

Hlavní řešitel: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Ing. Helena Velichová, Ph.D., RNDr. Jakub Trojan, MSc., MBA

Výstupy: Soubor map potravinové bezpečnosti, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí.

 

Název projektu: Měření a řízení finančních rizik v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu

Termín: 4/2016 – 6/2018

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu (včetně publikačních výstupů): Riziko lze definovat jako měřitelnou možnost výskytu určitého špatného výsledku a vzniká z důvodu nejistoty spojené s událostmi, které mohou způsobit ztrátu. Riziko je primárně zahrnuto do finančních transakcí, i když může nastat v důsledku jiných provozních událostí. V rámci projektu se zaměřujeme na měření a řízení tržních rizik v rámci realizace investičních příležitostí do různých typů finančních instrumentů.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Výstupy: Články v recenzovaných časopisech, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí, kapitola v monografii.

 

Název projektu: Analýza makroekonomických aspektů finančních rizik v sektoru ubytování, stravování a cestovního ruchu

Termín: 4/2015 – 6/2016

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Cílem projektu je zkoumat dlouhodobé a krátkodobé kauzální vztahy v rámci tržního a úvěrového rizika. Tento přístup vyžaduje konstrukci makroekonomického modelu, jenž poskytne rámec pro posuzování kauzálních vztahů mezi použitými proměnnými. Korporátní sektor je uvažován ve formě dvou odvětví (dle členění CZ-NACE) zahrnujících sektor dopravy a skladování a dále činnosti spojené s ubytováním a stravováním.

Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ing. Marek Záboj, Ph.D. Ing. Šperková Radka, Ph.D.

Výstupy: Články v recenzovaných časopisech, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí.

 

Další projekty z minulých let lze  nalézt zde 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník