Provozní řád

Provozní a knihovní řád

 

Provozní Řád Informačního centra Hotelové školy je vydáván v souladu s řádem školy.

Informační centrum se skládá ze dvou studoven a knihovny.

 

Čl. 1. Uživatelé knihovny

 

1. S ohledem na zaměření fondu knihovny slouží knihovna pouze potřebám interních uživatelů.

 

Uvedené skupiny uživatelů mají rozdílné podmínky v přístupu ke knihovním fondům. Tyto podmínky jsou stanoveny v článku 5.

 

Čl. 2. Registrace uživatelů

 

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická osoba:

a. registrací v evidenci knihovny Hotelové školy na základě studentského průkazu nebo zaměstnaneckého průkazu

b. bez registrace v případě, že požaduje pouze prezenční služby.

 

2. Registrace je jednorázová.

 

3. Registrace interních uživatelů platí po dobu studia nebo po dobu trvání pracovněprávního vztahu.

 

4. Pro ukončení studia předáním maturitního vysvědčení nebo diplomu, je nutné potvrzení knihovny o vrácení vypůjčených knih a vyrovnání všech dalších případných pohledávek vůči knihovně.

 

5. Vydání zápočtového listu při ukončení pracovního poměru je vázáno na potvrzení knihovny o vrácení vypůjčených knih a vyrovnání všech dalších případných pohledávek vůči knihovně.

 

6. Veškeré osobní údaje o uživatelích knihovny jsou uchovávány pouze po dobu registrování uživatele. Po ukončení registrace jsou údaje likvidovány.

 

Čl. 3. Služby knihovny

 

1. Druhy poskytovaných služeb:

 

1.1 Výpůjční služby:

a) standardní (absenční výpůjčky mimo knihovnu)

b) prezenční (pouze pro studium ve studovně, lze půjčit po dobu uzavření knihovny dle zvláštních podmínek viz. Příloha č. 3 )

c) dlouhodobé výpůjčky (pouze pro učitele a zaměstnance Hotelové školy a Vysoké školy obchodní a hotelové)

d) rezervace dokumentů pro absenční půjčování

e) zprostředkování výpůjček z českých (meziknihovní výpůjční služba) registrovaným uživatelům knihovny.

f) půjčování dokumentů z vlastních fondů jiným knihovnám (meziknihovní výpůjční služba)

 

1.2 Informační služby

 

a) bibliograficko-informační

b) referenční

 

1.3 Elektronické služby

 

a) přístup k vlastnímu čtenářskému kontu pro registrované uživatele, kontrola výpůjček, prodlužování výpůjček, rezervace knih

b) upozornění zasílané 3 dny před vypršením výpůjční lhůty

c) upomínky

d) zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům

 

1.4 Ostatní služby

 

a) vzdělávací - informační výchova a školení uživatelů

b) reprografické - kopírování, skenování, tisk dokumentů, kroužková vazba, termovazba, laminace

c) propagační

 

 

Čl. 4. Výpůjční řád

 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Občanského zákoníku č.509/1991 Sb.,§ 659-662 Smlouva o výpůjčce. Uživatelé jsou povinni chránit vypůjčené dokumenty před poškozením a ztrátou. Plně odpovídají za vrácení dokumentu v neporušeném stavu.

 

2. Výpůjční protokol knihovny je automatizován, evidence výpůjček je v elektronické podobě. Půjčování dokumentů je bezdokladové, na vyžádání je uživateli doklad vydán.

 

3. Prodloužení výpůjční doby je možné 2x, a to jen v případě, pokud není dokument rezervován dalšími uživateli.

 

4. Knihovna může požadovat vrácení dokumentů před ukončením stanovené doby, jestliže registruje žádosti dalších uživatelů.

 

5. Každý uživatel, který překročí výpůjční lhůtu, je povinen uhradit smluvní pokutu (Příloha č. 2 ).

 

6. V případě dosažení maximálního počtu možných výpůjček nebo nevyrovnání závazků, knihovnický systém neumožní uživateli další výpůjčku.

 

7. Na jednotlivých PC respektuje uživatel následující preference při vyhledávání a práci s :

a) katalogem Knihovny Hotelové školy a katalogy jiných knihoven

b) elektronickými zdroji přístupné přes internet nebo na multimediálních nosičích

c) informačními zdroji na internetu

d) programy MS Office

 

8. Uživatelům není dovoleno měnit nastavení parametrů počítačů a provádět jakékoliv zásahy do instalovaného softwaru.

 

9. Po skončení práce na PC je povinen uživatel ukončit všechny programy, s nimiž pracoval.

 

 

Čl. 5. Druhy výpůjček a výpůjční lhůty

 

1. Výpůjční lhůty a počet vypůjčených dokumentů jsou stanoveny podle kategorie uživatele a druhu dokumentu.

 

2. Druhy výpůjček a výpůjční lhůty

2.1 Absenční výpůjčky: půjčují se na 1 měsíc s možností 2x prodloužit o 1 měsíc, pokud není titul rezervován

2.2 Prezenční výpůjčky: půjčují se pouze do studovny.

 

3. Výpůjční lhůty a limity podle kategorie uživatele:

                      

 

 

Absenční výpůjčky

Limit výpůjček

Student

měsíc

5

Učitel

měsíc

10

Zaměstnanec

měsíc

10

 

 

                                                                                 

Automatizovaný knihovnický systém je programován na výše uvedené počty vypůjčených dokumentů a jejich překročení není možné.

 

 

Čl. 6. Odpovědnost uživatele a způsob náhrady škody

 

1. Uživatel je povinen sledovat výpůjční lhůty a dokumenty vracet včas. Pokud nevrátí dokument ve stanovené době, je povinen zaplatit smluvní pokutu (Příloha č. 3).

 

2. Nevrácené dokumenty knihovna vymáhá soudní cestou. Náklady spojené s právním vymáháním vrácení výpůjček hradí uživatel.

 

3. Uživatel je povinen hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve stanovené lhůtě nahradit vzniklou škodu.

4. O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny po schválení vedením školy. Vedoucí může požadovat:

 

a) dokument ve stejném vydání

b) dokument v jiném vydání

c) kopii v pevné vazbě

d) dokument ve srovnatelné obsahové i finanční hodnotě

e) finanční náhradu ve výši pořizovací ceny dokumentu

 

Čl. 7. Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimky z knihovního řádu povoluje v odůvodněných případech vedoucí knihovny.

 

2. Připomínky, stížnosti a návrhy k práci knihovny lze podávat písemně nebo ústně vedoucí knihovny.

 

3. Doplňky a změny Provozního řádu Informačního centra Hotelové školy schvaluje ředitelka Hotelové školy.

 

4. Doplňky Provozního řádu jsou jeho nedílnou součástí:

 

    Příloha č. 1 – Přihláška uživatele knihovny Hotelové školy

    Příloha č. 2 -  Ceník pokut za překročení výpůjční doby

    Příloha č. 3 – Pravidla krátkodobých absenčních výpůjček prezenčních knih

 

5. Provozní a knihovní řád Informačního centra Hotelové školy nabývá účinnosti dnem 1.6.2010.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník